Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002-2018

26. září 2019

SVP PedF UK (Martin Zelenka) vypracovalo analytickou zprávu o vývoji nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v České republice v posledních 17 letech. Její stěžejní část se týká analýzy míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v letech 2002 až 2018 na základě dat z databáze SIMS, MŠMT a úřadu práce MPSV. S pomocí těchto dat je popsán vývoj míry nezaměstnanosti čerstvých vysokoškoláků na úrovni stupně vzdělání, zaměření fakulty, typu zřizovatele a jednotlivých vysokých škol a fakult. Výsledky ukazují, že současní absolventi vysokých škol přicházejí na trh práce v unikátní situaci, kdy je jejích míra nezaměstnanosti historicky nejnižší. Studie navíc zasazuje problematiku zaměstnatelnosti českých absolventů do mezinárodního kontextu. Na datech Eurostat ukazuje na jejich současnou výjimečnou situaci i v rámci zemí Evropské unie. Na závěr studie ukazuje příklady praxe zjišťování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v zahraničí.

      Nezaměstnanost absolventů VŠ 2002-2018. SVP PedF UK 2019.pdf

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002-2017

25. leden 2018

SVP PedF UK (Martin Zelenka) vypracovalo analytickou zprávu o vývoji nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v České republice v posledních 16 letech. Předložený rozbor se týká nejen vývoje zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol jako celku, ale i absolventů všech jednotlivých veřejných i soukromých vysokých škol a rovněž fakult veřejných vysokých škol.

      Nezaměstnanost absolventů VŠ 2002-2017. SVP PedF UK 2018.pdf

Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016

31. leden 2017

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (SVP PedF UK) připravilo prozatím pracovní verzi nové zprávy s názvem Bohatství v rozmanitosti o profilech 21 českých veřejných vysokých škol a 130 fakult v České republice v roce 2016. Zpráva se snaží zobrazit značnou variabilitu vysokoškolských institucí a jejich funkcí a rolí, kterou přinesla expanze českého vysokého školství v posledních dvaceti letech.

Nové srovnání vychází z rozboru několika stovek údajů o každé veřejné vysoké škole a fakultě. Na základě analýzy 85 vytvořených ukazatelů je hodnotí v následujících sedmi dimenzích (funkcích, kategoriích): Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Regionální rozvoj a sociální inkluze, Zájem uchazečů a úroveň studentů, Hodnocení studia, kurzů a učitelů, Zaměření na praxi a další vzděláváníUplatnění absolventů na trhu práce.

Na přípravě profilů spolupracovali autoři zprávy Jan Koucký a Aleš Bartušek s představiteli vysokých škol a fakult, kteří připravili charakteristiky svých institucí v každé z dimenzí, v níž se zařadili do nejúspěšnější skupiny.

Jedná se již o třetí zprávu (první dvě hodnocení byla zveřejněna v letech 2010 a 2012) v níž se SVP PedF UK opět inspirovalo některými mezinárodními projekty, využívá však nejen své bohaté komparativní zkušenosti, ale i důkladnou znalost českého vysokého školství, metodologickou vyspělost a schopnost pracovat s informacemi a údaji o jednotlivých institucích. Pracovní verze zprávy se stala hlavním podkladem při tvorbě magazínu Hospodářských novin o vysokých školách ze dne 31. 1. 2017.

      Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

21. květen 2015

SVP PedF UK vytvořilo, v rámci řešení projektu s názvem Adaptace nabídky a poptávky po vysokoškolském studiu vzhledem k probíhajícím demografickým změnám, softwarovou aplikaci (VSTUP ZDE), která umožňuje zobrazování informací o nabídce vysokoškolského vzdělávání a poptávce po vysokoškolském vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice v letech 2004–2014.

Zdrojem dat pro tabulkovou i mapovou část softwaru jsou údaje ze sběru škol (MŠMT) V6–99 přijímací řízení o studiu na vysoké škole, které od roku 2001 sbírá MŠMT pro bakalářské a dlouhé magisterské programy. Využita jsou data od roku 2004, neboť do té doby měl sběr charakter pilotního ověřování.

Softwarová aplikace Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA vznikla v roce 2014 s finanční podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) poskytnutou v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Projekt byl rovněž spolufinancován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK).

Celkové výsledky projektu REFLEX 2013

21. duben 2015

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) vypracovalo obsáhlou závěrečnou zprávu z šetření REFLEX 2013: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání.

      Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů. Výsledky šetření REFLEX 2013.pdf

Uplatnění absolventů vysokých škol a fakult v ČR

17. únor 2015

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) zveřejnilo v Lidových novinách srovnávací přehledy uplatnění absolventů veřejných vysokých škol a jejich fakult na pracovním trhu. Na titulní stránce Lidových novin ze 17. února 2015 je téma otevřeno úvodníkem Nejvíc vydělávají matematici, na straně 12–15 pak pokračuje článkem Absolventi VŠ berou až 50 tisíc s rozsáhlou tabulkovou přílohou (viz odkaz).

Uplatnění absolventů jednotlivých škol a fakult vyjadřuje SVP PedF UK souhrnným indexem, který je vytvořen z šesti ukazatelů: zaměstnatelnost absolventů, průměrný pracovní příjem, kvalifikační náročnost vykonávané práce, podíl pracujících v absolvovaném oboru, míra využívání získaného vzdělání a spokojenost s prací. Údaje o uplatnění 35 tisíc absolventů vysokých škol z let 2008–2013 shromáždilo SVP PedF UK v rámci projektu REFLEX, který řešilo s podporou ministerstva školství v letech 2013–2014.

      Uplatnění absolventů VŠ. LN 2015-02-17.pdf

Šanghajský žebříček vysokých škol v roce 2014

26. srpen 2014

V pořadí již dvanácté vydání světového žebříčku Academic Ranking of World Universities (ARWU), který je známý také jako Šanghajský žebříček (podle sídla pracoviště jeho autorů), bylo zveřejněno v pátek 15. srpna 2014.

Své doposud každoroční prvenství v žebříčku opět obhájila suverénní Harvard University (USA). V nejlepší dvacítce (TOP 20) žebříčku ARWU je celkem šestnáct amerických vysokých škol (mezi nimi například Stanford, MIT, Berkeley, Princeton či Caltech), tři univerzity britské (Cambridge, OxfordUCL) a také na evropském kontinentu nejlepší švýcarský ETH Zurich.

Žebříček ARWU je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol vůbec. Poprvé byl publikován v roce 2003 a od té doby každý rok srovnává a podrobně hodnotí více než dva tisíce nejlepších světových vysokoškolských institucí (z celkového počtu přibližně 18 až 20 tisíc), a to především podle jejich výsledků ve vědě a výzkumu. Přibližně tisícovku z nich zařazuje do žebříčku, nicméně každý rok zveřejňuje pouze seznam nejlepších 500 institucí.

Podrobnější rozbor vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 26.8.2014:

Šanghajský žebříček vysokých škol v roce 2014

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank

10. červen 2014

Dlouho očekáváné výsledky nového evropského multidimenzionálního hodnocení vysokých škol, o němž se mluví a píše již nejméně tři roky, s názvem U-Multirank, byly poprvé zveřejněny 13. května 2014 na tiskové konferenci v Bruselu.

U-Multirank v současné době hodnotí více než 850 vysokoškolských institucí ze 74 zemí podle 31 ukazatelů zařazených do pěti dimenzí: teaching and learning, research performance, international orientation, knowledge transfer, regional engagement.

Neuvádí jedno celkové skóre vysoké školy, ale nechává volbu a důležitost ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček (jak ostatně také sami autoři opakovaně zdůrazňují), ale spíše o nástroj pro srovnávání vysokých škol, jehož cílem je transparentním způsobem ukázat velkou různorodost vysokoškolských institucí.

Podrobnější rozbor vyšel v internetovém monitoringu SVP dne 10.6.2014:

Nový žebříček vysokých škol U-Multirank

První výsledky projektu REFLEX 2013 – Uplatnění absolventů vysokých škol

11. únor 2014

Značný zájem médií o výsledky projektu REFLEX 2013 pokračoval i v lednu 2014. Objevily se další články a rozhovory jako například „Budoucím absolventům diplom stačit nebude“ v deníku Právo dne 17. 1. 2014 nebo „Ekonomů je moc a berou míň; technici to mají naopak“ v MF DNES dne 4. 2. 2014.

První výsledky projektu REFLEX 2013 – Uplatnění absolventů vysokých škol

20. prosinec 2013

Na odborném semináři připraveném ve spolupráci MŠMT a SVP PedF UK, který se konal 6. prosince 2013 na ČZU v Praze-Suchdole, prezentoval Jan Koucký první výsledky projektu REFLEX 2013 – Uplatnění absolventů vysokých škol, který v roce 2013–2014 realizuje tým SVP PedF UK společně s vysokými školami a s podporou ministerstva (Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu. REFLEX a jiné ochutnávky).

Východiska a průběh šetření, přehled zapojených vysokých škol, jejich absolventů a zaměstnavatelů do projektu jsou uvedeny mimo jiné v pěti monitorovacích zprávách projektu REFLEX.

Velký zájem médií o výsledky projektu se promítnul do řady novinových článků a informací, sdělení ve vysílání televize i rozhlasu. Například Lidové noviny publikovaly 17. prosince 2013 rozsáhlý rozhovor „Má vysokou, dělá sekretářku“ s vedoucím týmu řešitelů projektu Janem Kouckým a v Hospodářských novinách se výsledky projektu REFLEX objevily jako hlavní téma „Pracovní trh zahltili absolventi univerzit“ dne 19. prosince 2013.

V následujících týdnech připraví tým SVP PedF UK studii s prvními výstupy analýz výsledků šetření REFLEX 2013, která bude samozřejmě k dispozici také na této adrese.

Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání 2013

13. prosinec 2013

V rámci řešení dlouhodobé aktivity Nerovnosti v přístupu k terciárnímu vzdělání (Inequality in Tertiary Education Attainment in Europe), zaměřené na zjišťování vývoje a úrovně těchto nerovností, zpracovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP) pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2013 publikaci s názvem:

Kdo získává diplom? Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice a v Evropě 1950–2011

Vzhledem ke značnému mezinárodnímu ohlasu dosud poslední publikace SVP v rámci této aktivity vydané v anglickém jazyce v roce 2010 (Who gets a degree? Access to Tertiary Education in Europe 1950–2009) připravilo SVP rovněž zkrácenou anglickou verzi aktualizovaného textu:

Access to a degree in Europe: Inequality in tertiary education attainment 1950–2011

V roce 2014 plánuje SVP PedF UK dokončit další plnohodnotnou publikaci v českém i v anglickém jazyce. Jejím nejpodstatnějším přínosem bude další aktualizace a rozšíření analyzované databáze především o data z šesté fáze šetření ESS-6 z let 2012/2013 a o robustní data získaná z projektu OECD PIAAC z let 2011/2012, která umožní rozšířit záběr studie i na některé mimoevropské země OECD.

      Access to a Degree in Europe 2013.pdf

Mezinárodní prezentace zásad a pravidel financování vysokých škol v ČR

7. červen 2013

Evropská univerzitní asociací (EUA) požádala ředitele Střediska vzdělávací politiky PedF UK Ing. Jana Kouckého, Ph.D., aby během evropského EUA Funding Forum, které se konalo v roce 2012 v rakouském Salzburku, přednesl přednášku ( viz prezentace v PDF) o vývoji nového systému financování vysokých škol v České republice.

Na základě prezentace na salzburském EUA Funding Forum požádala Jana Kouckého Nadace Polské konference rektorů, aby podrobněji v ucelenějším textu popsal a vysvětlil vývoj zásad a pravidel financování vysokých škol v ČR pro symposium Financing and Deregulation in Higher Education System, které se konalo v dubnu 2013 v polském Krakově. Článek bude pod názvem Jan Koucký: From Incremental Funding to Quality & Performance Indicators: Reforms of Higher Education Funding in the Czech Republic. Education Policy Centre, Charles University in Prague otištěn v publikaci z krakovského symposia.

      From Incremental Funding to Quality & Performance Indicators (PRESENTATION)

      From Incremental Funding to Quality & Performance Indicators (PAPER)

REFLEX 2013: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnocení získ

20. březen 2013

Nový projekt REFLEX 2013 navazuje na obdobné projekty z minulé doby: CHEERS (12 zemí včetně ČR, 1997–1999); REFLEX (16 evropských zemí včetně ČR a Japonsko, 2004–2007) a REFLEX 2010, který umožnil srovnání uplatnění absolventů veřejných vysokých škol v ČR a s využitím dřívějších projektů i některá mezinárodní srovnání. Šetření realizované v rámci projektu REFLEX 2013 se týká dvou cílových skupin. Hlavní skupinou jsou absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na veřejných, státních i soukromých vysokých školách do pěti let po získání diplomu (tedy absolventi z let 2008–2012). Druhou cílovou skupinou jsou pak jejich zaměstnavatelé. Sběr dat proběhne od poloviny dubna, v květnu a červnu 2013. Po zpracování databáze dostanou zúčastněné vysoké školy anonymní údaje za své absolventy. Během následujících měsíců budou provedeny základní rozbory a analýzy a první výsledky výzkumu budou k dispozici již na konci roku 2013, další pak v průběhu roku 2014.

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5