Obsah a postup řešení uplatnění absolventů škol

 

Realizace této aktivity bude řešena více způsoby. Hlavním nástrojem řešení této aktivity bude nové šetření, které proběhne v roce 2007. Toto šetření (přibližně 3000 osob ve věku 15–29 let) naváže na obdobná šetření z let 1996–97 a 2002–03. Díky tomu dojde k prodloužení periodicky opakující se časové řady.

Šetření bude zjišťovat postavení a uplatnění absolventů na trhu práce, jejich hodnocení své situace a svého postavení na trhu práce, jejich hodnocení dosaženého vzdělání a přínos vzdělání vzhledem ke své práci. Zjišťován bude nejen typ a obor dosaženého vzdělání a typ a obor vykonávaného zaměstnání, ale také základní demografické a socioekonomické charakteristiky jako je věk, pohlaví apod.

Kromě vypracování projektu nového šetření, vybrání vhodné agentury, realizace šetření, analýzy a interpretace získaných dat, bude provedena také analýza a srovnání s jinými relevantními datovými zdroji.

Prvním takovým zdrojem je výzkum absolventů škol, jež byl proveden na přelomu let 1996 a 1997 firmou UNIVERSITAS, konsorcium pro užitou sociologii. Šlo o velice podrobný výzkum zaměřený na absolventy škol, jejich vzdělávací kariéru a postavení na trhu práce a jejich hodnocení přechodu ze školy do zaměstnání.

Druhým významným zdrojem je „Retrospektivní šetření pracovních sil II.“, které proběhlo v období od srpna 2002 do září 2003 v několika etapách. Cílem výzkumu bylo zejména získat podrobné informace o pracovní historii vybraných osob od prosince 1996 do července 2002. Cílem prvních tří etap bylo kontaktovat a následně se dotázat co nejvíce osob, které se zúčastnily výzkumu Retrospektivní šetření pracovních sil v roce 1996, a získat podrobné informace o jejich pracovní historii. Cílovou skupinu tvořili lidé starší 15 let s pracovní historií v uplynulých 6 letech. V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno také šetření populace ve věku 20–29, jehož cílem bylo získat informace o pracovní historii, pracovních motivacích a vzdělávací dráze těchto osob. Výzkum provedla společnost MEDIAN s.r.o., společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění. Výzkum byl proveden pro Národohospodářský ústav České akademie věd, Národní ústav odborného vzdělávání, Středisko vzdělávací politiky UK, Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů a William Davidson Institute.

Dalším významným zdrojem informací je také Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ a jeho ekvivalent na evropské úrovni Labour Force Survey Eurostatu včetně Ad Hoc Modulu. Toto dodatečné dotazování (Ad Hoc Modul) provedené v roce 2000 ve 21 evropských zemích v rámci průzkumu pracovních sil bylo zaměřeno na čerstvé absolventy škol a obsahuje detailní informace o oboru a úrovni dosaženého vzdělání. Zabývá se také počáteční fází pracovní kariéry mladých absolventů, obsahuje informace o délce, frekvenci a způsobu hledání zaměstnání, délce trvání zaměstnání a oboru zaměstnání. To vše umožňuje určení dynamiky trhu práce v raných fázích pracovních kariér. Navíc Ad Hoc Modul obsahuje také informace o sociálním zázemí a může tak být zkoumán jeho vliv na vzdělávací a pracovní kariéru. Dále budou využity údaje Ministerstva práce a sociálních věcí o absolventech tříděných až na úrovni jednotlivých středních škol České republiky. Díky těmto datům bude zkoumána úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy a vyšší odborné školy a neúspěšnost při vstupu na trh práce.

Spojení těchto několika datových zdrojů umožní komplexní evaluaci kvality a efektivity vzdělávacího systému, jeho jednotlivých sektorů a škol. Navíc bude komplexně zmapována problematika přechodu ze školy do zaměstnání v České republice a to jak v časovém vývoji tak v mezinárodním srovnávání.

Zpět na AKTIVITA 3

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5