Výstupy projektu REFLEX

 

Mezinárodní výstupy projektu REFLEX, které poskytne uplatnění uvedených nástrojů, databází a srovnání s výsledky projektu CHEERS, budou následující:

1. Celková zpráva pro odbornou veřejnost (vysoké školy, studenty, zaměstnavatele a výzkumníky).

2. Syntetická zpráva shrnující výsledky všech národních zpráv.

3. Zpráva obsahující výsledky kvalitativní studie o kompetencích absolventů vysokých škol.

4. Série tématických výzkumných zpráv založených na analýzách dat získaných z projektu.

5. Zdokumentovaná databáze obsahující výsledky výzkumu uplatnění absolventů.

6. Zdokumentovaná metodologie a struktura sběru dat, která umožní dalším výzkumníkům navázat na tento projekt.

7. Klíčové ukazatele ze všech uvedených oblastí výzkumu.

8. Informování rozhodujících politických institucí o hlavních zjištěních a závěrech projektu.

Rovněž na národní úrovni se výstupy projektu REFLEX budou lišit podle odběratelů, pro které budou zpracovávány. V České republice bude vytvořena webová stránka se všemi podstatnými informacemi o průběhu a o výsledcích projektu REFLEX a dále bude vydána:

1. Česká národní zpráva;

2. Profilová školní zpráva (výběrově);

3. Profilová zpráva podle fakult a oborů (výběrově);

4. Použitá metodika, výzkumné nástroje a doporučení pro další šetření.

První tři zprávy se zaměří nejen na analýzu a interpretaci výsledků výzkumu REFLEX. Zahrnou totiž rovněž rozbor vývoje od 90. let (CHEERS) a srovnání mezi jednotlivými zúčastněnými zeměmi, případně i školami (mezi výsledky celých zemí, vybraných druhů škol, fakult či oborů studia). Přinejmenším na úrovni národní zprávy se rovněž pokusí vymezit předpokládané tendence a trendy a doporučení pro další vývoj na celostátní i školní úrovni.

Metodologie projektu REFLEX nabídne kompletní design výzkumu – tedy postup šetření, vzorek, metody zjišťování a sběru dat apod. Nabídne rovněž konkrétní výzkumné nástroje – dotazník, způsoby klasifikace, metodiku sběru, shromažďování a čištění dat atd. Prostřednictvím projektu REFLEX lze tedy podrobně a opakovaně mapovat, analyzovat, vyhodnocovat a srovnávat situaci a posléze vývoj uplatnění absolventů na pracovním trhu nejen v ČR a v zahraničí, ale také na jednotlivých školách či fakultách. Pro takové navazující srovnávání – například na úrovni jednotlivých škol, fakult a případně i oborů studia – je ovšem nutné zachovat klíčové oblastí dotazníku. Projekt REFLEX proto přinese i konkrétní pravidla a doporučení pro používání nástrojů a metodiky pro navazující výzkumy.

Zpět na REFLEX

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5