Výchozí otázky evaluace SŠ

 

• Do jaké míry souvisejí výsledky žáků jednotlivých škol v maturitní zkoušce s jejich uplatněním při přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy?

• Do jaké míry souvisejí výsledky žáků jednotlivých škol v maturitní zkoušce s jejich uplatněním na pracovním trhu? Jak se do uplatnění absolventů škol na pracovním trhu promítá celková situace na lokálním či regionálním trhu práce?

• Jak spolu souvisejí výsledky škol z hlediska uplatnění absolventů při přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy a z hlediska jejich uplatnění na pracovním trhu?

• Jak výše uvedeným zjištěním odpovídají závěry ČŠI? Nakolik se kvalita podmínek a procesů v jednotlivých školách, zjišťovaná ukazateli ČŠI, promítá do výsledků v maturitní zkoušce, do přijímání do terciárního vzdělávání a do uplatnění na pracovním trhu?

• Do jaké míry odpovídá obsah i náročnost středoškolského studia reálným požadavkům, ať již vyššího stupně vzdělávání či pracovního trhu? A jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými středními školami a mezi jejich různými typy?

Využívaná kritéria a nástroje externího hodnocení základních a středních škol nezahrnují jen testy a další ukazatele výstupu, ale i dotazníky, zaměřené například na žáky a na ředitele škol. Ty umožní zjišťovat širší kontext vzdělávání a klást tedy i následující otázku:

• Jak jsou výsledky vzdělávání žáků ovlivněny širším kontextem – faktory školskými (průběh výuky, postoje vedení, učitelů i žáků, prostředí školy, její organizace a řízení, vybavení a zdroje) a mimoškolskými (především rodinným zázemích žáků)?

Zpět na AKTIVITA 1

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5